کنترل کیفیت آماری جامع

این شرکت می تواند انجام پروژه کنترل کیفیت آماری را با نرم افزار minitab بر با بهترین شرایط بر عهده گیرد با توجه به گسترش به روز علم و فناوری های نوین در تولید محصولات باید کنترل کیفیت را به طور جدی در نظر داشت زیرا که با در نظر گرفتن کنترل فرایند آماری بسیاری از تولیدات معیوب را می توان ریشه یابی نمود و تولیدات را به سوی تولید سالم رهنمود ساخت
از جمله فعالیت های زیر مجموعه کنترل کیفیت آماری جامع
کنترل کیفیت آماری SPC
تجزیه و تحلیل اندازه گیری MSA
آدیت محصول SQFE