| | |

مراحل اخذ پروانه بهره برداری


مراحل صدور پروانه بهره برداري
ماده 1: كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز،وتوليد آزمايشي را انجام داده باشند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده و يا نباشند،با رعايت اين دستورالعمل ،مي توانند پروانه بهره برداري دريافت دارند.
تبصره(1): توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با توليد محصول، ونيز توليد محصول در يك دوره مشخص به صورت انبوه مي باشد.
تشخيص انجام توليد آزمايشي با سازمان صنايع ومعادن استان مربوطه است.
تبصره(2): رعايت ممنوعيت صدور پروانه بهره برداري در شعاع 120 كيلومتري تهران وشعاع 50 كيلومتري اصفهان ضروري است .
روش كار:
1-1- پرسشنامه پروانه بهره برداري (طبق پيوست شماره 1) توسط متقاضي تكميل و پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط،مورد بررسي و ازنظرتكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار مي گيرد.
1-2- ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثرظرفيت توليد بر اساس ماشين آلان منصوبه (طبق پيوست شماره 2) براي سه شيفت (280 روز كاري ،راندمان 80%) وبراي 5000 ساعت براي كليه صنايع در سال محاسبه ميگردد.(تعويض واصلاح ظرفيت پروانه هاي بهره برداري واحدهاي موجود بر اين اساس و با رعايت ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع بلامانع است)
در موارديكه با توجه به ماهيت صنعت، استمرار توليد طي روزهاي بيشتري از سال ضرورت دارد،ظرفيت مشابه موارد زير محاسبه ميگردد.
– صنايع سيمان (تا 330 روزكاري با راندمان 80%) 6500 ساعت
– صنايع شيشه (تا 360 روزكاري با راندمان 80%) 7000 ساعت
انجام ظرفيت سنجي توسط كارشناسان سازمان صنايع ومعادن استان يا كارشناسان و مشاوران مورد تائيد سازمان صنايع ومعادن استان صورت مي پذيرد.
3-1- در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند،در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خط توليد آماده بهره برداري باشد، صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است.
تبصره(3):در مورد واحدهايي كه بخشي ازظرفيت كل،آماده بهره برداري باشد. صدور پروانه بهره برداري براي آن بخش بلامانع است.
4-1- كليه محصولالتي كه جزء فرآيند اصلي خط توليد نبوده و به عنوان ماده اوليه يا خدمات جانبي خط توليد محسوب مي شوند.(مثلاً قالب سازي در يك كارخانه توليد كفش) محصول جانبي تلقي و در پروانه بهره برداري با ذكر ظرفيت و شيفت كاري مطابق بند (2-1) ميتوانندقيدگردند.
5-1- براي واحدهاي توليد كننده خودرو، آماده بودن حداقل خط توليد مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهايي براي صدور پروانه بهره برداري الزامي است.
6-1- صدور پروانه بهره برداري بر اساس ماده 13 فصل سوم قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مورخ 27/2/1374 موكول به تائيد محل استقرار با رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.(فرم استعلام پيوست شماره 3)
7-1- هزينه صدور پروانه بهره برداري بر اساس تصويب نامه 18154 مورخ 3/4/1364 هيات وزيران به حساب شماره 310 خزانه يا سازمان امور اقتصادي استان واريز مي گردد.(پيوست شماره شماره 4)
8-1- پروانه بهره بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به متقاضي تحويل مي گردد.(پيوست هاي شماره 5و6)
همچنين رونوشت هاي آن به همراه تصوير پروانه بهره برداري به واحدهاي زير ارسال مي گردد.
– دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن
– دفاتر صنايع تخصصي مربوطه
– اداره كل حفاظت محيط زيست استان – اداره كل كار و امور اجتماعي استان
9-1- براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه نسبت به افزايش ظرفيت يا توليد محصولات جديد(اعم از اينكه با محصول قبلي همگن باشد يا نباشد) اقدام نموده اند، مشروط به رعايت بندهاي(1-1)الي(8-1) ،پروانه بهره برداري جديد صادر مي گردد.
1-9-1- در پروانه بهره برداري جديد ظرفيت توليد كل محصولات در زمان صدور درج مي گردد. در ستون تغييرات نيز ،افزايش /كاهش ظرفيت نسبت به آخرين پروانه درج مي گردد.
2-9-1- در ظهر پروانه جديد عبارت زير درج مي گردد:
اين پروانه با توجه به اولين پروانه بهره برداري به شماره ………. مورخ ………. صادر، وجايگزين آخرين پروانه بهره برداري به شماره ………….. مورخ………….. مي گردد.
3-9-1- آخرين پروانه بهره برداري از واحد صنعتي دريافت و روي آن عبارت ((باتوجه به پروانه بهره برداري جديد به شماره ……….. مورخ …………….. ابطال گرديد))، (مطابق پيوست شماره 7) درج و تصوير آن در سوابق نگهداري واصل به واحد صنعتي عودت مي گردد.
10-1- صدور پروانه بهره برداري با توجه به آئين نامه اجرايي بند 5 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي (در خصوص كارهاي سخت و زيان آور مبني بر رعايت ايمني بهدشت و استاندارد) منوط به اخذ گواهي از ادارات كل كار و امور اجتماعي – بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي استان است.
11-1- صدور پروانه بهره برداري براي ساخت دستگاه فلز ياب (بر اساس ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون مصوب مورخ 15/12/79 مجلس شوراي اسلامي) منوط به موافقت سازمان ميراث فرهنگي استان خواهد بود.
تبصره (4): تغيير ظرفيت با رعايت ظرفيتهاي مندرج در ضوابط استقرار و بدون رعايت تشريفات ماده 1 به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري قابل اقدام خواهد بود.
تبصره(5): براي واحدهاي داراي كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي در صورت انتقال به شهركهاي صنعتي مجاز بر اساس بند(2-3) صورتجلسه مورخ 30/5/1364 شورايعالي صنايع و در چارچوب ضوابط اين دستورالعمل پروانه بهره برداري صادر مي گردد.
تبصره(6): ارائه خدمات به واحدهاي دارنده كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي نظير واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري انجام خواهد شد،ولي تغيير نوع توليد ،توسعه،افزايش عرصع و اعيان و …. (براي اين واحدها) منوط به انتقال آنها به شهركهاي صنعتي مجاز مي باشد.
تبصره(7): تاريخ بهره برداري ، عبارت است از تاريخ صدور پروانه بهره برداري
ماده 2: صدور المثني براي پروانه هاي بهره برداري
1-3- در صورتيكه پروانه بهره برداري مفقود گردد، و اشخاص حقيقي/ حقوقي دارنده پروانه مذكور كتباً تقاضاي پروانه بهره برداري المثني نمايند، ضمن بررسي سوابق و مدارك و بازديد از محل استقرار و تائيد فعاليت توليدي آن واحد ، پروانه بهره برداري المثني (پيوست شماره 8)(با همان مندرجات پروانه مفقود شده) صادر مي گردد.
تبصره(1): صدور كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي المثني براي واحدهاي دارنده كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي با رعايت بند(1-2) امكانپذير مي باشد.
تبصره(2): صدور المثني براي پروانه بهره برداري ،كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي مخدوش،كهنه وشلوغ ،با رعايت بند(1-2) امكان پذير مي باشد.
ماده3: ابطال پروانه بهره برداري
سازمان صنايع ومعادن استانها مي توانند در هريك از حالات زير نسبت به ابطال پروانه بهره برداري اقدام نمايند:
1-3- واحدهايي كه فاقد امكانات توليد از قبيل مكان،ماشين آلات ويا ساير عوامل اصلي توليد باشند و نتوان آنها را بعنوان يك واحد يا كارگاه فعال توليدي شناسايي و تلقي نمود.
2-3- با درخواست كتبي دارندگان پروانه بهره برداري
تبصره(1): در هر يك از حالات فوق بازديد از محل واحد و تهيه گزارش توجيهي كامل مبني بر دلايل لغو پروانه ،دريافت اصل پروانه(در صورت امكان) وابطال آن و ضبط در پرونده واحد و نيز ارسال نامه(پيوست شماره 9) به متقاضي مبني بر ابطال پروانه الزامي است .
تبصره(2): يك نسخه از رونوشت نامه ابطال پروانه به واحدهاي زير ارسال گردد:
– دفاتر صنايع تخصصي مربوطه
– دفترآمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن
– اداره كل حفاظت محيط زيست استان
– اداره كل كار و امور اجتماعي استان
ماده 4: تغيير نام پروانه بهره برداري
1-3- تغيير نام شركتها
با دريافت آگهي تغيير نام روزنامه رسمي كشور نام جديد به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري درج مي گردد.
2-4- تغيير مالكيت واحد صنعتي
با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي (بويژه زمين و ساختمان) نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري به صورت ظهر نويسي درج مي گردد.
تبصره(1): در صورت استيجاري بودن محل فعاليت واحد ارائه سند اجاره الزامي است.
تبصره(2): بندهاي (1-4) و(2-4) وتبصره ذيل آن براي واحدهاي صنعتي دارنده كارت شناسايي وگواهي فعاليت صنعتي قابل اقدام خواهد بود.
ماده 5: تغييرمكان واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري
در صورت تغيير مكان جغرافيائي واحدها،تغييرات در پروانه بهره برداري بصورت زير انجام مي شود.
1-5- چنانچه تغيير مكان در محدوده يك استان باشد،پروانه بهره برداري قبلي دريافت، وابطال شده (پيوست شماره 7)، پروانه بهره برداري جديد با روش مندرج در ماده 1 از طريق سازمان صنايع و معادن استان مربوطه صادر مي گردد.(در پروانه جديد تغيير مكان به صورت ظهر نويسي درج ميگردد)
2-5- چنانچه تغيير مكان از استاني به استان ديگر باشد(به جزء در محدوده 12 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان ) بنا به درخواست متقاضي پروانه بهره برداري قبلي توسط سازمان صنايع و معادن مبداء دريافت و ابطال شده(پيوست شماره 7) ، با رعايت مفاد ماده 1 اين دستور پروانه بهره برداري جديد توسط سازمان صنايع و معادن مقصد صادر ميگردد.(در پروانه بهره برداري جديد تغيير مكان به صورت ظهر نويسي درج ميگردد)
ماده 6: بر اساس ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي،عناوين و اصطلاحات بيگانه ،دستگاه هاي اجرايي و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند پيش از صدور پروانه بهره برداري به متقاضيان ابلاغ كنند تا نسبت به تغيير نام موسسه يا محصولات خود و گزينش نام فارسي اقدام كنند.
ماده 7: حداكثر زمان صدور پروانه بهره برداري از تاريخ تكميل فرمها و دريافت مدارك 15 روز است.
ماده 8: معاونت امور توليد مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.
ماده9: هرگونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل منوط به تصويب وزير صنايع ومعادن مي باشد.
ماده 10: اين دستورالعمل در 10 ماده و 13 تبصره تنظيم ،جايگزين دستورالعمل شماره 4018 مورخ 6/2/82 گرديده و از تاريخ تصويب لازم الاجراء خواهد بود.
تغيير نام پروانه بهره برداري- كارت شناسايي و گواهي صنعتي
هدف : انطباق عنوان پروانه هاي صنعتي با مالكان آنها
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف : در صورت تغيير مالكيت واحدهاي صنعتي با درخواست دارنده آن و ارائه مدارك مربوطه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عنوان پروانه هاي صنعتي آن نيز به نام مالك جديد تغيير داده خواهد شد .
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
تغيير نام شركت ها: با دريافت آگهي تغيير نام در يكي از روزنامه هاي رسمي كشور نام جديد به صورت ظهر نويسي در پروانه درج مي شود.
تغيير مالكيت واحد صنعتي: با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي (به ويژه زمين و ساختمان- ماشين آلات و تاسيسات) نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري به صورت ظهر نويسي درج مي گردد.
درخواست كتبي و تكميل مدارك مورد نياز وارسا ل به سازمان صنايع و معادن
بررسي درخواست و مدارك توسط كارشناس سازمان
تغيير نام پروانه بهره برداري توسط سازمان
تبصره: در صورت استيجاري بودن محل فعاليت واحد ارائه سند اجاره رسمي الزامي است.
تمام مراحل فوق براي واحدهاي صنعتي دارنده كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي قابل اقدام خواهد بود.
مدارك موردنياز:
تغيير نام شركت ها:
درخواست كتبي شركت
اگهي تغييرنام شركت
تغيير مالكيت واحد صنعتي:
درخواست كتبي مالك حقيقي يا حقوقي
سند صلح حقوق
 
صدور پروانه بهره برداري
هدف : ايجاد وحدت رويه و متناسب سازي صدور پروانه بهره برداري بخش توليد با رويكردهاي جديد صنعتي.
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف : كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد، تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را انجام داده اند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده و يا نباشد، با رعايت اين دستور العمل مي‌توانند پروانه بهره برداري دريافت دارند.
مدت زمان انجام كار :برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :

 1. درخواست متقاضي و تكميل مدارك موردنياز

استعلام از دستگاههاي ذيربط(محيط زيست‏‏ -مركز بهداشت-كار و امور اجتماعي-اداره نظارت بر مواد غذائي و داروئي و …)

 1. تكميل پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي
 2. بازديد كارشناس و تعيين ظرفيت واحدو تعيين مندرجات پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي
 3. پرداخت هزينه تمبر پروانه بهره برداري موضوع ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم

5. صدور پروانه بهره برداري
صدور پروانه بهره برداري بر اساس ماده 13 فصل سوم قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مورخ 27/02/1374 موكول به تاييد محل استقرار با رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد
تبصره: تاريخ بهره برداري عبارت است از تاريخ صدور پروانه بهره برداري
مدارك موردنياز:

 1. فرم پرسشنامه پروانه بهره برداري
 2. تصوير شناسنامه جهت متقاضيان حقيقي
 3. تصوير كليه مدارك شركت جهت اشخاص حقوقي
 4. اسناد مالكيت زمين محل استقرار يا اجاره نامه و اقرار نامه رسمي براي محل هاي استيجاري
 5. موافقت استانداري جهت واحد هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي حسين آباد – محمود آباد و دولت آباد مبني بر رعايت محدوده صنعتي مجاز
 6. موافقت ادارات كل محيط زيست بهداشت و كار و امور اجتماعي جهت كليه واحدها .
 7. موافقت استاندارد جهت واحد هاي مشمول استاندارد اجباري
 8. موافقت معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي جهت واحدهاي مواد غذائي ، داروئي و بهداشتي

 
ابطال پروانه هاي صنعتي (بهره برداري – كارت شناسايي – گواهي صنعتي )
هدف : شفاف سازي و بروز رساني اطلاعات صنعتي
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف : پروانه صنعتي واحدهايي كه امكانات اساسي خود از قبيل مكان، ماشين آلات و يا ساير عوامل توليد را از دست داده و از ماهيت كارخانه اي خارج گرديده اند ابطال و از سيستم آمار و اطلاعات صنعتي استان حذف ميگردند .
مدت زمان انجام كار :برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
1- ابطال بر اساس گزارش نظارتي كارشناس ذيربط مبني بر از دست رفتن ماهيت كارخانه اي واحد صنعتي
2- ابطال بر اساس درخواست دارنده پروانه
درخواست كتبي متقاضي براي ابطال پروانه بهره برداري وارسا ل به سازمان صنايع و معادن
بازديد كارشناس سازمان صنايع ومعادن و تهيه گزارش
3-ابطال پروانه بهره برداري توسط سازمان صنايع ومعادن
مدارك موردنياز:
درخواست كتبي متقاضي براي ابطال پروانه بهره برداري (مربوط به مرحله2 )
اعطاي معافيت حقوق ورودي ماشين آلات خطوط توليد
هدف : حمايت تعرفه اي از سازندگان داخلي ماشين الات خطوط توليد و تشويق سرمايه گذاران به استفاده از تكنولوژي هاي نو
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف : بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 2 قانون تجميع عوارض و تصويب نامه مورخ 24/2/1359 شوراي انقلاب ماشين آلات خطوط توليد كه از خارج خريداري مي شوند با نظر وزارت صنايع و معادن از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
1. ارائه درخواست كتبي متقاضي به دبير خانه سازمان
2. بررسي كارشناسي ماشين آلات جهت انطباق با مجوزهاي صنعتي مربوطه و دستور العمل 1/7005 وزارت صنايع و معادن و اصلاحيه هاي بعدي آن توسط كارشناس مربوطه
3. صدور موافقتنامه برخورداري از معافيت عنوان گمرك جمهوري اسلامي ايران
تبصره: به قطعات يدكي و ابزار آلات معافيت تعلق نمي گيرد
7. مدارك موردنياز:

 1. درخواست متقاضي
 2. مدارك خريد و ورود ماشين آلات شامل :

كپي ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت بازرگاني
كپي پيش فاكتور –فاكتور و بارنامه حمل كالا
كپي قبض انبار گمرك با اعلاميه ورود كالا
كپي فاكتور حمل كالا در صورتي كه محمول به صورت FOB خريداري شده باشد.
درخواست تا صدور پروانه اكتشاف مواد معدني و طي مراحل بعدي تا صدورگواهي كشف
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف : متقاضي با ثبت درخواست و انجام مراحل بعدي مي تواند جهت دريافت پروانه اكتشاف و سپس گواهينامه ماده معدني كشف شده اقدام نمايد .
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :

 1. تكميل فرم درخواست صدور پروانه اكتشاف معدن و مشخص كردن محدوده اكتشافي روي نقشه با مقياس 1:250000 توسط متقاضي
 2. بررسي درخواست توسط نقشه برداري سازمان و اعلام آزادي و يا تداخل آن با محدوده هاي پيشين و ممنوعه

3. درصورت اعلام آزادي ، معرفي مسئول فني توسط متقاضي ظرف مدت 2 ماه از تاريخ صدور نامه اعلام آزادي

 1. بازديد و ميله گذاري محدوده توسط كارشناسان سازمان با حضور متقاضي و مسئول فني
 2. صدور اجازه تهيه طرح اكتشاف در صورت داشتن توجيه اقتصادي و پس از استعلام از ادارات مربوطه(منابع طبيعي ،محيط زيست و ميراث فرهنگي )
 3. ارائه طرح اكتشاف توسط متقاضي و بررسي آن توسط كارشناسان سازمان
 4. صدور پروانه اكتشاف پس از تكميل مدارك و تائيد كارشناسان سازمان
 5. ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف پس از انجام مراحل اكتشافي مندرج در طرح در مهلت مقرر
 6. صدور گواهينامه كشف ماده معدني پس از بازديد كارشناسان سازمان و تائيد گزارش پاياني

مدارك موردنياز:

 1. كپي شناسنامه متقاضي ودرمورد شركتها اساسنامه شركت همراه با روزنامه متضمن آگهي تاسيس و آخرين تغييرات
 2. سه برگ نقشه توپوگرافي 250000 :1
 3. فرم درخواست

 
 بهره برداري (معادن متروكه)( موادفلزي و غير فلزي)
 هدف :
اجراي قانون معادن مصوب مجلس شوراي اسلامي
راه اندازي معادن و ذخاير معدني
تامين مواد معدني از جمله براي بخش ساختمان ، صنايع معدني ، توليد فولاد و ساير
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف :
بهره برداري : مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام گيرد .
بهره بردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي ‏- تعاوني – خصوصي كه داراي پروانه بهره برداري ميباشد
استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام مي گردد.
پروانه بهره برداري : مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :

 1. اگهي سازمان صنايع ومعادن دررابطه با واگذاري معادن متروكه
 2. تكميل فرم تقاضانامه اماده سازي وبهره برداري ازمعدن متروكه(مواد فلزي وغيرفلزي) و ارسال به سازمان صنايع و معادن
 3. تهيه اوراق شناسايي معدن ( مشخصات اوليه ) در سازمان صنايع و معادن
 4. اعلام اگهي مزايده و انتخاب دو نفر اول مزايده توسط سازمان صنايع و معادن
 5. اعلام به منتخب اول جهت مطالعات تكميلي و تهيه شناسنامه و طرح بهره برداري
 6. بررسي طرح و انجام اصلاحات احتمالي دران و نهايتا صدور پروانه بهره برداري

چناچه ظرف مدت دوماه طرح تهيه نشود به متقاضي دوم براي تكميل مدراك براي صدور پروانه بهره برداري اعلام مي گردد
مدارك موردنياز:

 1. طرح بهره برداري و شناسنامه معدن
 2. معرفي مسئول فني معدن
 3. ارائه مدارك در خصوص داشتن صلاحيت فني و مالي( توانايي هاي لازم )
 4. ارائه مدارك در خصوص شركت ( در صورت شركت بودن ) اساسنامه ، شركت نامه ، آخرين تغييرات
 5. نفشه محدوده عملياتي
 6. تقاضانامه اماده سازي و بهره برداري از معدن متروكه

 
پروانه بهره برداري (مجوز فعّاليت در معدن )
هدف :
اجراي قانون معادن مصوب مجلس شوراي اسلامي
راه اندازي معادن و ذخاير معدني
تامين مواد معدني از جمله براي بخش ساختمان ، صنايع معدني ، توليد فولاد و ساير
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف :
بهره برداري : مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام گيرد .
بهره بردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي ‏- تعاوني – خصوصي كه داراي پروانه بهره برداري ميباشد
استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام مي گردد.
اجازه برداشت : مجوزي است براي برداشت واريزه و ذخاير محدود كه صدور پروانه بهره برداري دائم يا چند ساله توجيه نداشته باشد ( ساير تعاريف در خصوص طبقه و نوع مواد معدني كه در قانون معادن آمده )
پروانه بهره برداري : مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد .
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :

 1. تكميل فرم درخواست صدور پروانه بهره برداري از معدن از سوي متقاضيان يا متقاضي (كاشف / ساير متقاضيان)
 2. بررسي موضوع درخواست از نظر :

داشتن توجيه اقتصادي فعاليت در معدن
نداشتن منع قانوني ( بلامعارض بودن)
درصورت كاشف بودن ( بررسي موضوع با حق اولويت)
تبصره: زمان تعيين شده اخذ پروانه بهره برداري براي كاشف يكسال پس از اكتشاف معدن خواهد بود.
درصورت نداشتن توجيه به متقاضي اعلام خواهدشد.

 1. درصورت اعلام موافقت با واگذاري معدن كه به دوطريق زير است:

درصورت كاشف بودن ، كاشف با ارسال مدارك مورد نياز وتهيه طرح مسئول فني طرح را معرفي ميكند
درغير اين صورت توسط سازمان صنايع ومعادن مزايده عمومي برگزار مي شودوسپس برنده مزايده عمومي اعلام مي گرددو برنده مزايده مدارك وطرح را ارسال و مسئول فني را معرفي ميكند.

 1. در سازمان صنايع ومعادن توسط كارشناس بررسي طرح بهره برداري وشناسنامه معدن مي گردد
 2. درصورت تاييد كليات طرح و شناسنامه و مدارك مورد نياز
 3. صدور پروانه بهره برداري

مدارك موردنياز:

 1. طرح بهره برداري و شناسنامه معدن
 2. معرفي مسئول فني معدن
 3. ارائه مدارك در خصوص داشتن صلاحيت فني و مالي (توانايي هاي لازم )
 4. ارائه مدارك در خصوص شركت ( درصورت شركت بودن ) اساسنامه ، شركت نامه ، آخرين تغييرات
 5. نفشه محدوده عملياتي

 
مجوز برداشت موقت معدن
 هدف :
اجراي قانون معادن مصوب مجلس شوراي اسلامي
راه اندازي معادن و ذخاير معدني
تامين مواد معدني از جمله براي بخش ساختمان ، صنايع معدني ، توليد فولاد و ساير
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف :
استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام مي گردد.
اجازه برداشت : مجوزي است براي برداشت واريزه و ذخاير محدود كه صدور پروانه بهره برداري دائم يا چند ساله توجيه نداشته باشد ( ساير تعاريف در خصوص طبقه و نوع مواد معدني كه در قانون معادن تعريف شده است ) .
مدت زمان انجام كار :برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :

 1. تكميل فرم درخواست مجوز برداشت واريز ه ها به انضمام محدوده از سوي متقاضيان يا متقاضي (كاشف / ساير متقاضيان)
 2. بررسي اوليه موضوع درخواست از نظرآزاد بودن ( بلامعارض بودن )

درصورت ازاد نبودن محدوده ، اعلام جهت عدم امكان صدور مجوز به متقاضي

 1. درصورت ازاد بودن اعلام به متقاضي جهت بازديد از محل
 2. بازديد كارشناس سازمان صنايع ومعادن از محل وبررسي كم وكيف ماده معدني و امكان فروش بازار مصرف
 3. تهيه گزارش و جمعبندي نتيجه بازديد و اظهارنظر درخصوص صدور يا عدم صدور مجوز موقت
 4. درصورت موافقت با صدور مجوز اعلام به متقاضي جهت پرداخت حقوق دولتي
 5. صدور مجوز برداشت موقت ( جزئي)

مدارك موردنياز:

 1. مشخص كردن محل و نقطه مورد نظر بر روي نقشه منطقه
 2. ارائه مدارك در خصوص داشتن صلاحيت فني و مالي (توانايي هاي لازم )
 3. ارائه مدارك در خصوص شركت ( در صورت شركت بودن) اساسنامه ، شركت نامه ، آخرين تغييرات
 4. فرم درخواست مجوز برداشت واريزه ها

 
پروانه بهره برداري (معادن متروكه)( سنگهاي تزئيني)
هدف :
اجراي قانون معادن مصوب مجلس شوراي اسلامي
راه اندازي معادن و ذخاير معدني
تامين مواد معدني از جمله براي بخش ساختمان ، صنايع معدني ، توليد فولاد و ساير
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف :
بهره برداري : مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام گيرد .
بهره بردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي ‏- تعاوني – خصوصي كه داراي پروانه بهره برداري ميباشد
استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام مي گردد.
پروانه بهره برداري : مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :

 1. درخواست كتبي متقاضي از سازمان صنايع ومعادن
 2. ارسال تقاضا به معاونت امور معادن با ذكر دلايل توجيهي و اخذ نظركارشناس مربوطه
 3. اعلام نظر معاونت امور معادن به متقاضي براي تهيه شناسنامه وطرح بهره برداري
 4. بررسي طرح و انجام اصلاحات احتمالي درطرح
 5. صدور پروانه بهره برداري

مدارك موردنياز:

 1. طرح بهره برداري و شناسنامه معدن
 2. معرفي مسئول فني معدن
 3. ارائه مدارك در خصوص داشتن صلاحيت فني و مالي (توانايي هاي لازم )
 4. ارائه مدارك در خصوص شركت ( در صورت شركت بودن ) اساسنامه ، شركت نامه ، آخرين تغييرات
 5. نفشه محدوده عملياتي

 

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *