اخذ هفت گواهینامه از QRO و BGSA Cert برای شرکت صنایع الکترونیک پرتوان آینده

اخذ هفت گواهینامه از QRO و BGSA Cert برای شرکت صنایع الکترونیک پرتوان آینده

شرکت صنایع الکترونیک پرتوان آینده موفق به اخذ گواهینامه هفت گواهینامه از QRO و BGSA Cert با همکاری شرکت بهینه گستر صنایع آرمان گردید. ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 ISO10006:2017 ISO10002:2018 ISO50001:2018 HSE