پیش طرح توجیهی مجموعه چند منظوره ورزشی، فرهنگی و آموزشی درخشان
| |

پیش طرح توجیهی مجموعه چند منظوره ورزشی، فرهنگی و آموزشی درخشان

آدمی در مراحل تمدن به درجات عالی رسیده و اندیشه و افکار او بسیار تابناک شده و حاصل کار اندیشه و هوشمندی انسان که همان علم و معارف بشری میباشند و همچنین روز به روز وسعت یافته است. پرداختن به ورزش لزوم داشتن اطلاعات کافی و یا معلومات عمومی را ایجاب میکند و امروزه هیچکس…