طرح های توجیهی شهرداری منطقه 4
|

طرح های توجیهی شهرداری منطقه 4

طرح های توجیهی شهرداری منطقه 4 تهران به شرح ذیل با موفقیت تحویل گردید. طرح توجیهی پمپ بنزین یک دیسپنسر طرح توجیهی پمپ بنزین سه دیسپنسر طرح توجیهی پمپ بنزین پنج دیسپنسر طرح توجیهی کلینیک خودرو کافه رستوران