فرصت سرمایه گذاری شماره 159 طرح سيستم روشنايي خورشيدي براي جاده ها و پارک ها

فرصت سرمایه گذاری شماره 159 طرح سيستم روشنايي خورشيدي براي جاده ها و پارک ها

در دهه هاي اخير انرژي خورشيد مورد توجه محققان قرار گرفته است . از سال 1883 با ساخت اولين سلول خورشيدي تلاش براي بهبود کارايي اين سلولها و بهره برداري هر چه بيشتر از انرژي خورشيد آغاز شد .از آنجا که امروزه مهمترين دقدقه ي بيشتر کشورهاي جهان بحران انرژي است ، به نظر مي آيد استفاده از منبع تمام انرژي هاي کره ي زمين يعني خورشيد ، کاملاً منطقي و عاقلانه مي باشد ! تا چند دهه ديگر با روند صعودي افزايش جمعيت ، سوختهاي فسيلي به پايان خواهند رسيد . حتي انرژي هسته اي نيز به دليل هزينه سنگين و خطرات ناشي از پرتوزايي طولاني مدت مواد پرتوزا ، نخواهد توانست بشر را در حل اين بحران ياري دهد ؛ علاوه بر اينکه اورانيوم نيز يکي از منابع معدني زمين و پايان پذير است .
بسياري تنها راه حل را در پايين آوردن مصرف مي دانند ، اما آيا به راستي اين امر ممکن است ؟
برخي از کشورها در بخش انرژي خورشيدي سرمايه گذاري هاي قابل توجهي کرده اند . تلاش براي استفاده از اين انرژي که از قرن نوزدهم به طور جدي آغاز شده است تاکنون به موفقيت هاي زيادي رسيده است و در حال حاضر سيستم هاي خورشيدي متعددي براي مهار و استفاده از انرژي خورشيد براي توليد الکتريسيته ساخته شده است .
پس از انقلاب صنعتي با ارتقاء سطح بهداشت در جهان ، جمعيت با سرعت زيادي رو به افزايش گذاشت . هنوز هم اين روند صعودي ادامه دارد ، با افزايش جمعيت انرژي خورشيد به عنوان انرژي پاک ، ارزان و در دسترس يکي از بهترين انتخابها بوده است .
خورشيد عامل و منشاً انرژي هاي گوناگوني است که در طبيعت موجود است از جمله : سوختهاي فسيلي که در اعماق زمين ذخيره شده اند ، انرژي آبشارها و باد ، رشد گياهان که بيشتر حيوانات و انسان براي بقاي خود از آنها استفاده مي کنند ، مواد آلي که قابل تبديل به انرژي حرارتي و مکانيکي هستند ، امواج درياها ، قدرت جزر و مد که بر اساس جاذبه و حرکت زمين به دور خورشيد و ماه حاصل مي شود ، اين ها همه نهادهايي از انرژي خورشيد هستند . انرژي هسته اي را مي توان يک استثناي کلي دانست ، با اين که امروزه يکي از منابع مهم توليد انرژي در جهان شناخته شده است . انرژي اتمي احتياج به فن آوري بسيار پيشرفته و پرهزينه دارد که در موقع استفاده از آن ، خطرات احتمالي و مضرات آن را نيز بايد مد نظر داشت . با توجه به مطالبي که ذکر شد طبيعي است بت روند صعودي افزايش جمعيت جهان و استفاده بيشتر از سوخت ها بحران انرژي به عنوان يک مشکل بزرگ در سطح جهاني مطرح شده است.