طرح توجیهی تولید کنتورهای هوشمند-فرصت سرمایه گذاری۱۳۸

طرح توجیهی تولید کنتورهای هوشمند-فرصت سرمایه گذاری۱۳۸

 
با توجه به الزامات تغییر سیستم توزیع برق در ایران و برنامه های آتی وزارت نیرو در جهت تغییر کنتورهای مکانیکی فعلی به کنتورهای دیجیتال، نیاز به تولید این محصول احساس میشود و بنابراین هدف از اجراي این طرح، احداث یک واحد صنعتي جهت تولید کنتورهای هوشمند با ظرفیت 300 هزار دستگاه و بر اساس دو نوبت كاری 8 ساعته درروز و 300 روز كاري در سال مي باشد. طرح فوق در زميني به مساحت 4 هزار متر مربع و زيربنايي بالغ بر 1800 متر مربع احداث مي گردد.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید کنتورهای هوشمند
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 20 هزار عدد در سال
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید کنتورهای هوشمند: 90 نفر
ابعاد اقتصادي طرح تولید کنتورهای هوشمند
قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید کنتورهای هوشمند: 5100 میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاري ثابت : 12800 میلیون ريال
ارزش خالص دارایی:5400 میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:24 درصد