کسورات قانونی قراردادها پیمانکاری

کسورات قرارداد های پیمانکاری

کسورات قراردادهای پیمانکاری عبارتند از:
3% مالیات تکلیفی
5% سپرده حق بیمه
10% سپرده حسن انجام کار
شایان ذکر است که سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساب به پیمانکار عودت داده می شود .
نکته : طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید :
اولا” قسط آخرقرارداد پیمانکار و 5% سپرده حق بیمه  را تازمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید.
ثانیا” : کارفرما می باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یافسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصاحساب اجتناب نموده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل 5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده ، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند .
 

نحوه محاسبه قراردادهای مشمول ماده 38 تامین اجتماعی( بیمه قراردادهای پیمانکاری از تاریخ 1370/01/24 به بعد):

ضرائب محاسبه بیمه طرحهای غیر عمرانی همانند طرحهای عمرانی ( با نرخ واحد) محاسبه و نحوه اجرای آن بشرح زیر است:

1- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آن تهیه مصالح مصرفی کلا” به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می نماید که کلا” به صورت مکانیکی انجام گیرد به میزان 7% ناخالص کل کارکرد می باشد .

               حق بیمه = کل ناخالص کارکرد × 7 %

               بیمه بیکاری = اصل حق بیمه × 1/9

که در مجموع معادل 7/7 در صد خواهد شد.

2- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان 15% ناخالص کارکرد .

           حق بیمه = کل ناخالص کارکرد  × 15%

             بیمه بیکاری  = اصل حق بیمه  × 1/9

 که در مجموع  16/7 در صد خواهد شد.

3- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذار کننده باشد ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده و سپس حق بیمه طبق بند 1 محاسبه می گردد.

 4- در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی به ماخذ 7% و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی به ماخذ 15% محاسبه می گردد.

نرخ مالیات برارزش افزوده سال 1396

نرخ مالیات برارزش افزوده جهت اعمال در سال 1396، 9در صد می باشد که 3% آن عوارض و 6%بابت مالیات می باشد


 
 فروشگاه اینترنتی مهندسی صنایع  
 فروشگاه اینترنتی فروش محصول کامفار COMFAR  
 
 

قوانین مورد نیاز صنایع

قوانین مورد نیاز صنایع و شرکت ها در ابتدای فعالیت و در حین فعالیت به شرح ذیل میباشد:

قانون کار و امور اجتماعی

قانون مالياتهاي مستقيم

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

قانون چک ، سفته ، برات