طرح توجيهي تولید خوراک میگو-فرصت سرمايه گذاري٢٢٧

طرح توجيهي تولید خوراک میگو-فرصت سرمايه گذاري٢٢٧

ايران با داشتن مرز آبي طولاني در جنوب، 3000 هكتار مزرعه پرورش ميگو و وجود 42000 هكتار زمين لم يزرع كه شرايط مساعدي جهت تبديل به مزرعه پرورش ميگو را دارد؛ بازار مناسبي جهت ايجاد واحدهاي توليد خوراك ميگو محسوب مي شود.
هدف از اجراي اين طرح توليد خوراك ميگوست.
نوع و مشخصات خوراک میگو
انواع غذا و مكملهاي غذايي مورد نياز پرورش آبزيان گرم آبي خصوصاً ميگو
بررسي بازار تولید خوراک میگو
مصرف کنندگان عمده: واحدهاي پرورش ماهي و ميگو در جنوب ايران
میزان تقاضا : 85 هزارتن
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید طرح: 5000 تن
مساحت زمین: 2000 متر مربع
سطح زیربنا : 1200 متر مربع
امکانات زیربنایي مورد نیازطرح توجیهی تولید خوراک میگو
– آب :35000 مترمكعب
– برق :600 کیلو وات
– گاز : 50000 مترمكعب
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید خوراک میگو: 20 نفر