طرح توجیهی تولید ترمز ABS فرصت سرمایه گذاری شماره 251

طرح توجیهی تولید ترمز ABS فرصت سرمایه گذاری شماره 251

چرا در ایران ترمز ABS تولید کنیم؟
ترمزهاي ABS بمعناي ترمز ضد قفل است كه در جادهاي مرطوب و لغزنده و در شرايطي كه ممكن است چرخ ها از مسير خود خارج شوند سيستم ترمز، فرمان و چرخ را محصور كرده و در مسير مستقيم نگه ميدارد. با توجه به بالا بودن تصادفات جادهاي در ايران و تاكيد مسئولين حمل و نقل بر لزوم استفاده از اين سيستم در خودروها و با عنايت به وجود كارخانه هاي خودروسازي در ايران، ايجاد كارخانه توليد اينگونه سيستم هاي ترمز اهميت دارد
زيرا با وجود نياز شديد و روزافزون به اين نوع ترمز، در ايران توليد كافي وجود نداشته و عمده مصرف داخلي از طريق واردات تامين ميشود
در آمارهاي وزارت صنايع از جمع 2 مجوز صادر شده براي ترمز ABS هيچيك فعال نيستند . ظرفيت اسمي اين دو واحد 3000 و 50000 ترمزABS در سال ميباشد. با توجه به تقاضاي موجود براي اين محصول به نظر ميرسد نياز به سرمايه گذاري در اين صنعت وجود دارد . حتي اگر اين دو واحد صنعتي فعال شوند به دلايل مختلف حتماً كمتر از ظرفيت اسمي خود توليد مي كنند . بنابراين بر اساس نياز كارخانجات توليد خودرو و نياز مردمي كه تمايل به استفاده از اين محصول را دارند حتي با وجود فعال شدن 2 واحد مورد نظر ميزان عرضه توليدات داخلي كمتر از
تقاضا مي باشد.