طرح توجیهی تولید انواع الکتروموتور -فرصت سرمایه گذاری۱۴۰

طرح توجیهی تولید انواع الکتروموتور -فرصت سرمایه گذاری۱۴۰

هدف از اجراي طرح، احداث یک کارخانه تولید الکتروموتور به ظرفیت120 هزار عدد در سال با توا نهای متفاوت و با یک نوبت كاری 8 ساعته درروز و 330 روز كاري در سال مي باشد. طرح فوق در زميني به مساحت 4 هزار متر مربع و زيربنايي در حدود 1600 متر مربع احداث مي گردد.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید انواع الکتروموتور
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 120 هزار عدد در سال
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید انواع الکتروموتور: 26 نفر
ابعاد اقتصادي طرح تولید انواع الکتروموتور
قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید انواع الکتروموتور: 5000 میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاري ثابت : 12600 میلیون ريال
ارزش خالص دارایی:1900 میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:21 درصد