مهندسی ارزش و الزام قانونی

مهندسی ارزش و الزام قانونی

الزامات قانونی انجام مهندسی ارزش مصوبهي شماره 200286/646 مورخ 26/12/1385 مجلس شوراي اسلامی در راستاي بند (ج) ماده ي 31 قانون برنامه ي چهارم توسعهي اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پـروژههـاي تملـک دارایـی، سـرمایهاي، دولـت موظف است روش مهندسی ارزش را در…