مهندسی متد یا مهندسی صنایع

مهندسی متد
مهندسی متد مجموعه از روشها و فرایند های تولید محصولات در سازمان میباشد که به کمک روشهای عملیاتی به تولید محصول کمک می نماید

 1. دستگاه های برش
 2. دستگاه منوال یا CNC تراش فرز سوراخکاری
 3. انواع جیگ ها
 4. انواع فیکسچر  ها یا قید و بند ها
 5. ابزارها
 6. دستگاه های جوش و گان های هوایی
 7. انواع جیگ های کنترلی
 8. انواع فیکسچرهای کنترلی
 9. نحوه بسته بندی
 10. جانمایی و لی اوت کارخانه
 11. ظرفیت سنجی و راندمان و زمان سنجی و بالانس خط
 12. فرایند تایید قطعه سه نمونه مونتاژی و یک روز خط و تایید نهایی
 13. غیره

می توان نام برد ، که به دانش این عملیات مهندسی فرایند یا تکنولوژی ساخت یا تولید یا مهندسی متد می توان نام برد.