مهندسی ارزش و الزام قانونی

الزامات قانونی انجام مهندسی ارزش
مصوبهي شماره 200286/646 مورخ 26/12/1385 مجلس شوراي اسلامی
در راستاي بند (ج) ماده ي 31 قانون برنامه ي چهارم توسعهي اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پـروژههـاي تملـک دارایـی، سـرمایهاي، دولـت موظف است روش مهندسی ارزش را در کلیه ي پروژههاي بالاي یکصد میلیارد ریال رعایت نماید.
نشریه ي شماره ي 290 دفتر امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
بخشـنامه ي شـماره ي 137932/101 مـورخ 29/07/1383 بـا موضـوع دسـتورالعمل مهندسـی ارزش در دوره ي ساخت، شامل دستورالعمل تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهاي تغییر بـا نگـاه مهندسـی ارزش و دسـتورالعمل تهیـه و ارائه ي گزارش سـالانهي پیشـنهادهاي تغییـر، بـا نگـاه مهندسـی ارزش از نـوع گـروه اول بـه اسـتناد آیـیننامـه ي استانداردهاي اجرایی طـرحهـاي عمرانـی کشـور (مصـوبه ي شـماره ي 24525 /ت 14898 ه مـورخ 04/04/1375 هیاتوزیران)
نشریه ي شماره ي 32918 معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
بخشنامه ي شماره ي 2747/54-1662/105 مورخ 24/05/1379 با موضوع دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهاي خدمات مهندسی ارزش، به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیـیننامـه ي اسـتانداردهاي اجرایـی طرحهاي عمرانی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهاي عمرانی کشور (مصوب 04/04/1375 هیات وزیـران بـه شمارهي 24525 /ت ه از نوع گروه دوم) مجموعه دستورالعملهاي مطالعات مهندسی ارزش در دورهي پیش از عملیات اجرا و ساخت معاونت امور
فنی سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور
بخشنامهي شـماره ي 215919/54100 مـورخ 14/12/1384 بـا موضـوع مجموعـه دسـتورالعملهـاي مطالعـات مهندسی ارزش در دوره ي پیش از عملیات اجرا و ساخت، به استناد آیـیننامـه ي اسـتانداردهاي اجرایـی طـرحهـاي عمرانی موضوع مادهي 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهاي عمرانی کشـور (مصـوب 04/04/1375 هیاتوزیران به شمارهي 24525 /ت 14898 ه مورخ 04/04/1375 هیاتوزیران) و بند ج مادهي 31 از قانون برنامهي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـلامی ایـران، شـامل گـردش کـار انجـام مطالعات مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازمالاجرا)، شیوهنامه ي انجام مطالعات مهندسـی ارزش از نـوع گـروه اول (لازمالاجرا)، موافقتنامه، شرایط عمومی همسان و پیوستهـاي قـرارداد خـدمات مهندسـی ارزش از نـوع گـروه اول (لازمالاجرا) و راهنماي عمل و کنترل مراحل مختلف در فراینـد مهندسـی ارزش از نـوع گـروه سـوم (دسـتورالعمل راهنما و غیرالزامی)
انواع پروژهها براي انجام خدمات مهندسی ارزش بهصورت زیر دستهبندي میشوند:
جدول1-1 -اندازه پروژهها
اندازه پروژه برآورد هزینه
نوع 1 از 120 تا 500 برابر حدنصاب معاملات متوسط
نوع 2 بیشتر از 500 تا 1500 برابر حدنصاب معاملات متوسط
نوع 3 بیشتر از 1500 تا 5000 برابر حدنصاب معاملات متوسط
نوع 4 بیشتر از 5000 برابر حدنصاب معاملات متوسط
2- معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال تجاوز نکند. (سال 98)
مقاطع زمانی مناسب براي انجام خدمات مهندسی ارزش با توجه به اندازه پروژهها بهصورت زیر است:
جدول 1-2 -مقاطع زمانی مناسب براي انجام خدمات مهندسی ارزش
نوع پروژه توجیهی اولیه توجیهی نهایی یا طراحی پایه * طراحی تفصیلی
نوع 1 اختیاري اجباري اختیاري
نوع 2 اجباري اجباري اختیاري
نوع 3 و 4 اجباري اجباري اجباري
*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

29 − 23 =