استقرار و مشاوره اخد ایزو ISO 9001

iso9001-2015

[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c/” color=”blue” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]فیلم آموزش تشریح الزامات استاندارد ایزو ISO9001:2015[/symple_button]

مراحل استقرار ISO 9001-2015

-قدم اول:

توجيه مديريت ارشد سازمان نسبت به مزايا و مراحل كار و همچنين نقش مديريت ارشد در مراحل مختلف استقرار تا اخذ نتيجه :

از آنجائيكه در ويرايش 2000 استاندارد ايزو 9000 نقش مديريت و بويژه مديريت منابع از الزامات اصلي مي باشد، بنابراين مرحله توجيه مديريت و كسب اعتقاد و همراهي وي و پشتيباني مستمر او از اهم فعاليتهاي آغازين مي باشد. در صورت كمرنگ شدن تعهد و پشتيباني مديريت، استقرار ايزو اثر بخش نخواهد بود. براي اطمينان از اجراي اثر بخش سيستم كيفيت، مديريت يك نفر از مديران اجرايي را به عنوان نماينده مديريت معرفي مي نمايد. اين فرد زير نظر مديريت فعاليت داشته و وظيفه نظارت بر اجراي نظام مديريت كيفيت را بعهده دارد.

2-قدم دوم:

برنامه ريزي منابع مورد نياز براي استقرار سيستم مديريت كيفيت:

توصيه مي شود يك روش اجرايي براي استقرار سيستم تعريف و نقش تمامي افراد درگير در پروژه مشخص شود و افرادي كه بعنوان كميته هاي راهبري، اجرايي، مستند سازي، مميزي داخلي در مراحل استقرار خواهند داشت و نقش ساير واحد ها از قيل واحد هاي اداري و مالي در برقرار تسهيلات از جمله تامين امكانات اداري، چاپ، تكثير و تامين نيروي انساني مورد نياز مشخص گردد.

3-قدم سوم:

برگزاري آموزش هاي عمومي و   تخصصي:

اين آموزش ها شامل برگزاري سمينارهاي عمومي مديريت كيفيت،كلاس هاي آشنايي با الزامات و نيازمنديهاي استاندارد، مستند سازي و مميزي خواهد بود.

4-قدم چهارم:

شناسايي فرآيند ها و اهداف و تدوين مستندات مربوطه:

اين مستندات مي تواند شامل نمودار هاي فرآيند ها، نظامنامه ، روش هاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري و هر گونه فرم هاي مورد نياز نظام كيفيت باشد.

5-قدم پنجم:

اجراي مستندات و برنامه هاي رسيدن به اهداف:

از آنجائيكه اجراي برنامه هاي رسيدن به اهداف تعريف شده توسط مديريت در تمامي واحد ها لازم الاجراء مي باشد، لذا اين قدم مي بايست با نظارت مديريت ارشد سازمان يا نماينده مديريت انجام و منابع مورد نياز تخصيص داده شود.

6-قدم ششم:

مميزي داخلي و اندازه گيري فرآيند ها:

اندازه گيري فرآيند ها از طرق مختلف انجام   مي شود. يكي از راه هاي ارائه شده دراستانداردانجام مميزي داخلي است. مميزين داخلي از درون سازمان هستند كه مسئوليت  كنترل و نظارت   بر اجراي برنامه هاي به اهداف را مطابق روش اجرايي مميزي داخلي بر عهده خواهند داشت. در   صورتيكه گزارش مميزين   داخلي نشان  دهنده  عدم اجراي برنامه ها و مستندات باشد، در اين صورت مديريت بايد نسبت به رفع موانع اقدام نموده و با برگزاري جلسات با مديران واحد ها نسبت به توصيه اقدامات اصلاحي و اعلام حمايت و پشتيباني خود اقدام نمايد. در صورتيكه گزارش مميزين داخلي مواردي را در خصوص عدم انطباق نشان ندهد در اين صورت سازمان براي مميزي خارجي( قدم بعدي) آماده مي باشد.

7- قدم هفتم:

انجام مميزي خارجي:

اين مرحله ، آخرين مرحله استقرار نظام مديريت كيفيت است. در اين مرحله مميزين شركت گواهي كننده پس از آمادگي اوليه نسبت به حضور در محل سازمان متقاضي اقدام نموده و نسبت به مميزي نظام مديريت مطابق با استاندارد درخواستي اقدام مي نمايند. در صورتيكه برنامه هاي لازم مطابق استاندارد تدوين، اجراء و اثبات شود در اين صورت سازمان براي اخذ گواهي توصيه شده و گواهينامه خود را دريافت خواهد كرد و در غير اين صورت مي بايست در زمان مقرر نسبت به اصلاح خود اقدام نمايد. گواهينامه صادر شده سه سال اعتبار داشته و در طول اين مدت سالي يك يا دوبار به منظور اطمينان از تداوم رعايت الزامات استاندارد نسبت به مميزي هاي مراقبتي اقدام خواهد شد