مجله علمی پژوهشی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات-International journal of industrial engineering and operational research (IJIEOR)

مجله علمی پژوهشی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات
International journal of industrial engineering and operational research -IJIEOR
مجله International journal of industrial engineering and operational research در تاریخ 1397/10/1 با اعضای تحریه بین المللی در حوزه مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات راه اندازی گردیده است و آماده جذب مقالات از محققین است. فرمت مقالات به زبان انگلیسی است.
این ژورنال در حال حاضر در گوگل اسکولار Google Scholar ایندکس شده است.
لینک ژورنال: International journal of industrial engineering and operational research