ثبت صورتجلسات ثبت شرکت

ثبت صورتجلسات ثبت شرکت

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص
 
صورتجلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
صورتجلسه کاهش اختیارات سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییرمحل شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره
صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع قوق العاده
صورتجلسه هیأت مدیره · صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه تغییر نام در شرکت مسئولیت محدود
صورتجلسه تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه تغییر محل  شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه  افزایش سرمایه شرکت در همراه با شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه افزایش سرمایه  شرکت بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه  کاهش سرمایه شرکت بدون خروج  شریک در شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه  کاهش سرمایه و خروج  شریک در شرکت بامسئولیت محدود
صورتجلسه  تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه تبدیل نوع شرکت از شرکت با  مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه
صورتجلسه تغییر موضوع مؤسسه
صورتجلسه تغییر نام  مؤسسه
صورتجلسه تغییر محل  مؤسسه
صورتجلسه تغییر در سرمایه مؤسسه (کاهش سرمایه همراه با خروج شریک )
صورتجلسه تغییر در سرمایه مؤسسه(افزایش سرمایه و ورود شریک جدید)
صورتجلسه انحلال مؤسسه