ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود
 
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا     قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م۹۴ ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م ۹۵ ق ت ).
 
وجوه  اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود
 
1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند .
۲ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
 
مسئولیت محدود اختیاری است .
۷ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی  شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل
تر می باشد .
۸-در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود
که تعداد شرکا ء آن از ۱۲نفر بیشتر باشد .
۹ـ در شرکت بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
۱۰ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول
قروض و تعهدات می باشند .
۱۱ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت
بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه
در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .
۱۳ـ حق رای در  شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
۱۴ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند .
 
مدارک جهت ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود
۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
۲-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۴-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۶-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
۷- اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
۸-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۹- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
۱۰- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد