تغییرات ثبت شرکت

تغییرات ثبت شرکت

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره انجام می پذیرد.
نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.
 
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
۱-افزایش یا کاهش سرمایه
۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.
۳-انحلال شرکت
 
اختیارات مجمع عمومی عادی
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل :
تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل)
تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل)
تصویب بیلان مالی
تعیین پاداش مدیران و…
 
موارد تغییرات و تصمیمات شرکتها
تعیین بازرسین اصلی و علی البدل
نقل و انتقال سهام
تعیین اعضای هئیت مدیره
تغییر آدرس
افزایش و کاهش سرمایه
تصویب بیلان مالی
ورود و خروج شرکاء
تبدیل سهام به با نام و بی نام
تغییر موضوع شرکت
تغییر در حق امضا
انحلال شرکت