تدوين استراتژي براساس تحليل ماتريس SWOT

تدوين استراتژي بازار
مديريت استراتژيك بازار، علم و هنر تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه‌اي چندگانه است كه سازمان را قادر مي سازد به هدف‌هاي بلند مدت خود دست يابد، تصميمات استراتژيك بازاريابي اصولاً بر تبادل روابط متقابل بين محيط دروني و محيط بيروني سازمان تاكيد داشته وهدف آن ايجاد رابطة مناسب ومنطقي بين اين دو عامل است.
اهيمت و لزوم مشاوره تدوين استراتژي بازار:
امروزه شدت و گستره تغييرات، خصوصاً در محيط بيروني، سازمان را با تهديدات و فرصتهاي زيادي روبرو مي نمايد، انديشه و چاره‌جوئي براي مواجه با تهديدات و هماهنگي با تغييرات بازار و تكنولوژيها براي استفاده از فرصتها، تدوين استراتژي بازار در سازمانها را اجتناب ناپذير نموده است.
نتايج حاصل از اجراي پروژه
بررسي و تحليل آميخته‌هاي بازار
شناخت و ارزيابي نقاط قوت وضعف سازمان و روشهاي تقويت سازمان
شناخت و ارزيابي فرصتها و تهديدات فراروي سازمان و امكان بهره‌برداري از فرصتها و احتراز از تهديدات
شناسايي چشم انداز، ماموريت و فلسفه شركت
تدوين استراتژي بازار شركت و برنامه هاي عملياتي در آن
شناسايي و تعيين راهبردها، سياست‌ها و تكنيكهاي موفقيت سازمان
شناسايي و ارزيابي مزيتهاي رقابتي
هدفمند كردن بهره برداري از ابزارها و سيستمهاي جاري سازمان
ويژگي خدمات ما:
تضمين دستاوردهاي پروژه
نهادينه كردن تفكر استراتژيك در سازمان
ارائه خدمات نظارتي پس از انجام پروژه
مشاركت كاركنان كارفرما در تيم اجرائي پروژه و ايجاد فرهنگ كار تيمي در سازمان
روش سیستماتیک جهت تدوین استراتژی روش SWOT میباشد این روش با استفاده از ماتریس عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت ) و عوامل خارجی (فرصت و تهیدید ها) سازمان استراتژی های تهاجمي ، محافظه كارانه ، رقابتي و تدافعی با توجه به امتیازات کسب شده بر می گزیند.