استقرار و مشاوره اخد ایزو PMBOK-ISO10006


براي مديريت موفق پروژه، سازمان‌ها نياز به مديراني با توانايي بالا در رهبري،‌ مديريت تيم پروژه، مديريت برخوردها (در طول پروژه)، توانايي بحث و مجاب‌کردن، همکاري، گزارش‌گيري و گزارش‌دهي و بسياري ويژگيهاي ديگر دارند.
از اين‌رو و براي درک بهتر مفاهيم، ابزار و روش‌هاي مديريت‌ پروژه،  انستيتو مديريت‌پروژه آمريکا، PMI، ويرايش چهارم استانداردPMBOK را كه بسيار كاملتر و جامع‌تر از نسخه‌هاي قبلي استاندارد مي‌باشد را در سال 2008 منتشر نمود.
اين استاندارد از منظر فرآيندي به 5 گروه فرآيندي به شرح زير كه همان چرخه حيات و فازهاي مديريت پروژه در همه پروژه‌ها مي‌باشند تقسيم بندي شده است.

١- گروه فرآیندهای آغازین (Initiating Process Group
فعالیتهای لازم برای اخذ مجوزها و اختیارات رسمی شروع یک پروژه را گویند. خلاصه این فعالیتها شامل دو مرحله اصلی زیر است:

1-1- تهیه چارت پروژه : شامل اخذ مجوزهای پروژه، ادامات اولیه، شناسایی حامی مالی، ذینفعان و افراد کلیدی، مستند سازی نیازها، تشکیل تیم آغازین پروژه و مدیر آن، برنامه ها، جلسات مذاکره، رویه های کنترلی آغازین، بیانیه پروژه(Statement of Work).
1-2- ایجاد بیانیه(اولیه) محدوده پروژه(scope): این سند شامل مستندات نیازهای تحویل شدنی های اصلی، محدوده های اصلی یا مرزهای پروژه، روشهای تایید و کنترل سطح بالای محدوده میشود.

2- گروه فرآیندهای برنامه ریزی (Planning Process Group)

این فعالیتها بسیار وسیع تر از فعالیتهای زمانبندی پروژه(Project Scheduling) هستند. در واقع Scheduling زیر مجموعهPlanning است .

3- گروه فرآیندهای اجرایی (Executing Process Group)
شامل تمام اقدامات و هماهنگی های لازم برای اجرای برنامه ها و تولید شدنی ها طبق کیفیت و مشخصات خواسته شده است.

4- گروه فرآیندهای کنترلی (Controlling Process Group)
فعالیتهایی شبیه کنترل و اندازه گیری عملکردها ونتایج، مقایسه نتایج عملکردها با پیش بینی ها، شناخت علل انحرافات و انتخاب یک استراتژی مناسب
5- گروه فرآیندهای اختتامی  Closing Process Group
فرآیندهای مورد نیاز برای خاتمه رسمی پروژه است. این فعالیتها شامل تحویل اقلام قابل تحویل و یا پایان دادن به یک پروژه منحل شده  Cancelled Project است
اين استاندارد علاوه بر تقسيم‌بندي فرآيندهاي مديريت پروژه به فازهاي مديريت پروژه آنها را از منظر تخصصي نيز به ۹ حوزه دانشي تقسيم نموده ‌است كه معمولاً در سازمانهاي پروژه محور تصويري از واحدهاي درگير در پروژه را نشان مي‌دهد. در ادامه به شرح مختصري از اين مباحث بسنده شده است.
 
مديريت يكپارچگي پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرايند لازم براي اطمينان از هماهنگي صحيح بين اجزاي مختلف پروژه. اين مرحله شامل طراحي برنامه‌ي پروژه، اجراي برنامه و کنترل تغييرات است.
مديريت محدوده پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرايندي براي اطمينان از اينکه پروژه محدوده‌ي تعريف‌شده‌خود، و فقط آن‌را، را پوشش‌مي‌دهد و به‌ پايان‌رساندن موفق پروژه.
مديريت زمان پروژه: طراحي و پياده‌سازي برنامه‌هاي لازم براي حرکت پروژه در زمان مقرر.
مديريت هزينه پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي لازم براي اطمينان از انجام پروژه در چارچوب بودجه‌ي تعيين‌شده.
مديريت كيفيت پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندي براي اطمينان از آن‌که پروژه سطح مطلوب و مشخص‌شده‌ي کيفي را پاسخ‌مي‌دهد.
مديريت ارتباطات پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي لازم براي اطمينان از صحت و به‌موقع بودن جمع‌آوري داده‌ها، توليد و توزيع و نگهداري اطلاعات در پروژه.
مديريت منابع انساني پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهايي براي بهره‌گيري موثر از نيروهاي درگير در پروژه.
مديريت ريسك پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي مرتبط با شناخت، تحليل و پاسخ‌گويي به ريسک‌هاي موجود در پروژه.
مديريت تداركات پروژه: طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي تهيه‌ي مواد، تجهيزات و خدمات موردنياز پروژه از خارج‌از گروه آن در زمان و بودجه‌ي مشخص.
اين موارد از از دانش پروژه در فازهاي مختلف عمر پروژه که شامل: شروع‌کار و تجهيز، برنامه‌ريزي، اجرا، کنترل و بستن پروژه است، به‌کارمي‌روند. استاندارد ضمن تشريح هر بخش، زمان و مراحل موردنياز براي پياده‌سازي هر بخش را نيز معرفي‌مي‌کند