پودر جاذب

آبان 15, 1397

طرح توجیهی تولید پودر سوپر جاذب – فرصت سرمایه گذاری ۱۶۵

معرفي طرح تولید پودر سوپر جاذب محصول مورد بررسی طرح حاضر، پودر سوپر جاذب 1 است. سوپرجاذب بر پایه پتاسیم بوده و با قدرت جذب 200 […]
فروشگاه