مهندسی ارزش

مهر 2, 1398
مهندسی ارزش

مهندسی ارزش و الزام قانونی

الزامات قانونی انجام مهندسی ارزش مصوبهي شماره 200286/646 مورخ 26/12/1385 مجلس شوراي اسلامی در راستاي بند (ج) ماده ي 31 قانون برنامه ي چهارم توسعهي اقتصادي، […]
فروشگاه