طرح توجیهی تولید قطعات آلمینیومی خودرو- فرصت سرمایه گذاری ۲۵۲

طرح توجیهی تولید قطعات آلمینیومی خودرو- فرصت سرمایه گذاری ۲۵۲

آلومینیوم فلزي است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاري از عوامل شیمیایی مانند زنگ زدگی، خوردگی و غیره و این خواص بارز آن سبب شده است که امروزه بسیاري از قطعات خودروها از آن ساخته شود . ترکیب این فلز با فلز روي تشکیل آلیاژي تحت عنوان زاماك را می دهد که در آلیاژ فوق بسیاري از نواقص فنی آلومینیوم بر طـرف شده و قابلیت تولید قطعات بسیار متنوع براي شاخه هاي مختلف صنعت از جمله خودرو فـراهم گردیده است.
محصول تولیدي طرح قطعات آلومینیومی خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازي است . ذیلا برخی قطعات مهم در هر خودرو فهرست گردیده است .
پوسته سرسیلندر، پوسته کلاج، پوسته اویل پمپ، پوسته جعبه دنده، پوسته جعبه فرمان، پوسته سیبک، پوسته زیرموتور، قطعات نگهدارنده آیینه ها، طوقه فرمان، رینگ چرخ، مثلثی بدنه