طرح توجیهی مجتمع تجاری و ورزشی

طرح توجیهی مجتمع تجاری و ورزشی

طرح توجیهی مجتمع تجاری و ورزشی واقع در فاز ۹ پردیس با نرم افزار کامفار COMFAR با موفقیت تحویل کارفرما شد
مبلغ سرمایه گذاری: ۴۲ میلیارد تومان
دوره بازگشت سرمایه ۷.۵ سال
نرخ بازگشت سرمایه ۳۱ درصد
بنای مفید ۸۵۰۰ مترمربع
تعداد طبقات ۴ طبقه