طرح توجيهي پرورش ماهی در قفس -فرصت سرمايه گذاري ١٢٣

فروردین 11, 1397

طرح توجيهي پرورش ماهی در قفس -فرصت سرمايه گذاري ١٢٣

آمار و اطلاعات جهانی حاکی از آن است که تقاضا براي مصرف آبزیان در سراسر دنیا رو به افزاش است . در کشور ا یران نیز […]
فروشگاه