طرح توجيهي میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی -فرصت سرمايه گذاري١٣٤

اردیبهشت 8, 1397

طرح توجيهي میوه خشک کنی و صنایع تبدیلی -فرصت سرمايه گذاري١٣٤

تغییر روش زندگی افراد جامعه و گرایش به زندگی ماشینی از یک سو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از دیگر سو موجب پیدایش نیازهای […]
فروشگاه