طرح توجيهي تولید نشاسته-فرصت سرمايه گذاري ١٢٦

آوریل 11, 2018

طرح توجيهي تولید نشاسته-فرصت سرمايه گذاري ١٢٦

  نشاسته، کربوهیدرات ذخیره ای گیاهی می باشد و از واحدهای متوالی گلوکز تشکیل می شود. نشاسته در گیاهان به صورت کمپلکس هایی تحت عنوان دانک […]
فروشگاه