سردخانه

نوامبر 13, 2018

طرح توجیهی احداث سردخانه دو مداره و زیرصفر -فرصت سرمایه گذاری۱۶۸

 استفاده از سردخانه های بالای و زیر صفر بر این اساس است که پایين آوردن دمای محصول در زمان نگهداری موجب می شودکه فساد ميکروبی ،شيميایی […]
فروشگاه