اخذ ایزو | گواهینامه ایزو | صدور ایزو | اخذ گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو

فیلم آموزش تشریح الزامات استاندارد ایزو ISO9001:2015

ایزو در شرکتهای تولیدی و خدماتی

شرکتهای تولیدی و خدماتی: اعم از شرکتها، کارخانجات، کارگاهها، موسسات و … که در حیطه وظایف خود محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه میدهند را شامل می شود. تمامی این گروه ها از 1 تا د نفر پرسنل داشته باشند میتوانند ایزو دریافت نمایند.
ایزو پیشنهادی: 9001 – 14001-18001 – 10002 – 10004